SOFTWAREโครงการ ศูนย์เรียนรู้ประชาคมอาเซียนNorway

ASEAN STUDIES หลักสูตรอาเซียนศึกษา 1

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ASEAN STUDIES หลักสูตรอาเซียนศึกษา 2

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ด้านข้อมูลพื้นฐาน

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ด้านสังคมวัฒนธรรม

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ด้านเศรษฐกิจ

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ด้านการเมืองการปกครอง

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

โปรแกรมจัดเก็บสื่อวีดีทัศน์

   เป็นระบบที่นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและแบบฝึกหัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการรวมกับสื่อการเรียนการสอนทางด้านการศึกษาต่าง ๆ

Norway

โปรแกรมจัดเก็บเอกสารทีเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

โปรแกรมแบบฝึกทักษะอาเซียน

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย