SOFTWAREโครงการ ICT DIGITAL LIBRALYNorway

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY BOOK ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY VDO ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY SOUND ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT DIGITAL HOMETHEATER 2D AND 3D ENTERTAINMENT

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY TUTOR ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT DIGITAL LIBRALY BOOK ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT ROOM วิชาคอมพิวเตอร์

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT SCIENCE LAB ON DEMAND ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

ระบบ ICT SCIENCE LAB ON DEMAND ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่นมีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภท บราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายในโดยติดตั้งโปรแกรม ระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย