โครงการ ศูนย์การเรียนรู้แบบสะเต็มNorway

โปรแกรมระบบ Digital Content

   เป็นระบบที่นำเอาแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาบูรณาการรวมกับสื่อการเรียนการสอนทางด้าน การศึกษาต่าง ๆ

Norway

ICT STEM LAB ON DEMAND

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 1

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

โปรแกรมระบบควบคุมโครงงาน Stem 2

   เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมบราวเซอร์ และสามารถ ทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ทำหน้าที่แม่ข่าย

Norway

โปรแกรมระบบ STEM LABORATORY